ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                        

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.7.268/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor comune nr. 3.487/3516904/2017 și 4.190/3517546/2017 ale Inspectoratului Școlar Județean Neamț și Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț și a adresei nr.2877/2017 a primarului Comunei Brusturi;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7268/2017 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Management şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(6) lit.”a” și ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț și Comuna Brusturi, prin Consiliul Local al Comunei Brusturi, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv participarea a două echipaje din Județul Neamț la Concursul Internațional al Tinerilor Pompieri, care se va desfășura în data de 9-16 iulie 2017, în localitatea Villach, Austria.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 16.900 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț și Comuna Brusturi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

             CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                     Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.133

Din 28 aprilie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 133.PDF