ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Botești în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 7.377/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 2.606/2017 a Comunei Botești și, respectiv nr. 36/2017 a Parohiei Romano-Catolice „Sf. Iosif Muncitorul” Barticești;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7.377/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcției juridice și relații internaționale şi Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. „a” și „c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Botești, prin Consiliul Local al Comunei Botești, în vederea realizării acțiunii de interes public județean Sărbătoarea copiilor care va avea loc în data de 3 iunie 2017, în satul Barticești, comuna Botești.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării evenimentului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 50.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Botești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

   Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                    SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                     Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.134

Din 28 aprilie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 134.PDF