ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                             

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unor documentaţii tehnico-economice aferente unui obiectiv de investiții de interes public județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Examinând expunerea de motive nr.7.514/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.7.514/2017 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3), lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică- studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții de interes județean Construire corp nou Pavilion central- Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, în valoare totală de 13.241.649 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 10.645.465 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă temele de proiectare aferente realizării ansamblului de utilități atât pentru obiectivul de investiții de interes județean Construire corp nou Pavilion central- Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni cât și pentru dezvoltarea de locuințe protejate și centre sociale în perspectivă, conform anexelor nr.2-8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

   PREŞEDINTE

   Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                           Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.137

Din 28 aprilie 2017

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 137.PDF