ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 85/2017 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru anul 2017

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr.139/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Statutului Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România;

Examinând expunerea de motive nr.7630/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.232/2017 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7630/2017 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se majorează contribuţia pentru anul 2017 a Judeţului Neamţ, în calitate de membru susţinător al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ,cu suma de 25.000 lei, urmând ca suma totală cu această destinație să fie de 35.000 lei.

(2) Contribuţia anuală a Judeţului Neamţ urmează a fi utilizată de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru:

-realizarea de programe în vederea ameliorării stării de sănătate, a prevenirii îmbolnăvirilor şi alinării suferinţelor locuitorilor judeţului Neamţ;

– promovarea participării copiilor şi tinerilor la activităţile specifice;

-organizarea și participarea la acțiuni internaționale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele și de natura dezastrelor;

-încheierea de convenții de colaborare și derularea de programe de acțiune comune cu alte societăți sau asociații care desfășoară acțiuni umanitare, cu societăți comerciale, cu ministere si alte instituții de specialitate ale administrației publice centrale și locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare.

Art.2:  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 85/2017 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru anul 2017.

(2) Direcţia generală buget-finanţe va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                 Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.140

Din 12 mai 2017