ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                       

                                                                                 HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri referitoare la managementul

Teatrului Tineretului Piatra Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8.481/2017 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8.481/2017  al Direcției de management, procesul-verbal final nr.7.556/2017 al comisiei de evaluare, Dispoziția președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 165/2017 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Teatrului Tineretului Piatra Neamț, rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 8585/2017, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se constată încetarea contractului de management nr.10.774/869/2014 încheiat între Consiliul Județean Neamț, reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Neamț și domnul Liviu-Gelu Timuș, în calitate de director-manager al Teatrului Tineretului Piatra Neamț, urmare obținerii calificativului ”nesatisfăcător” la evaluarea anuală a managementului realizat în perioada 01.01.2016-31.12.2016.

Art.2: Domnul Liviu-Gelu Timuș se eliberează din funcția de director-manager al Teatrului Tineretului Piatra Neamț.

Art.3:  (1) Se aprobă numirea temporară a doamnei Gianina Cărbunariu, consultant artistic în cadrul Teatrului Tineretului Piatra Neamț, în funcția de director-manager al Teatrului Tineretului Piatra Neamț, până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 zile calendaristice.

(2) Pe perioada asigurării interimatului managementului, doamna Gianina Cărbunariu urmează a beneficia de o remuneraţie lunară în valoare brută de 5.635 lei.

(3) În mod corespunzător, raportul de muncă al doamnei Gianina Cărbunariu, consultant artistic în cadrul Teatrului Tineretului Piatra Neamț, se suspendă pe întreaga perioadă de exercitare a mandatului de interimat.

 

Art.4: Direcția de management, precum și Teatrul Tineretului Piatra Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                       SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                   Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.142

Din 12 mai 2017