ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                                      CONSILIUL  JUDEŢEAN                                                        

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri referitoare la managementul

Complexului Muzeal Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8.316/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8.316/2017  al Direcției de management, procesul-verbal final nr.7394/2017 al comisiei de evaluare, contestațiile nr.7.603, 7604 și 7.605/2017 ale domnului Iulian Ghercă, procesul verbal nr.8013/2017 al comisiei de soluționare a contestațiilor, Dispoziția președintelui Consiliului Județean Neamț nr.166/2017 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Complexului Muzeal Județean Neamț, rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 8586/2017, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se constată încetarea contractului de management nr.17.098/1.288/2016 încheiat între Consiliul Județean Neamț, reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Neamț și domnul Iulian Ghercă, în calitate de director-manager al Complexului Muzeal Județean Neamț, urmare obținerii calificativului ”nesatisfăcător” la evaluarea anuală a managementului realizat în perioada 25.08.2016-31.12.2016.

Art.2: Domnul Iulian Ghercă se eliberează din funcția de director-manager al Complexului Muzeal Județean Neamț.

Art.3:  (1) Se aprobă numirea temporară a domnului Ciprian-Dorin Nicola, director adjunct al Complexului Muzeal Județean Neamț, în funcția de director-manager al Complexului Muzeal Județean Neamț, până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 zile calendaristice.

(2) Pe perioada asigurării interimatului managementului, domnul Ciprian-Dorin Nicola urmează a beneficia de o remuneraţie lunară în valoare brută de 6.475 lei.

 

(3) În mod corespunzător, raportul de muncă al domnului Ciprian-Dorin Nicola, director adjunct al Complexului Muzeal Județean Neamț, se suspendă pe întreaga perioadă de exercitare a mandatului de interimat.

Art.4: Direcția de management, precum și  Complexul Muzeal Județean Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                          SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.143

Din 12 mai 2017