ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                                      CONSILIUL  JUDEŢEAN                                                          

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri referitoare la managementul

Bibliotecii Județene ”G.T. Kirileanu” Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8.454/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8.454/2017  al Direcției de management, procesul-verbal final nr.7.506/2017 al comisiei de evaluare, contestația nr.7.751/2017 a domnului Adrian Alui-Gheorghe, procesul verbal nr.8.294/2017 al comisiei de soluționare a contestațiilor, Dispoziția președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 172/2017 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ”G.T. Kirileanu” Neamț, rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 8587/2017, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se constată încetarea contractului de management nr.10.502/1.540/2013 încheiat între Consiliul Județean Neamț, reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Neamț și domnul Adrian Alui-Gheorghe, în calitate de director-manager al Bibliotecii Județene ”G.T. Kirileanu” Neamț, urmare obținerii calificativului ”nesatisfăcător” la evaluarea anuală a managementului realizat în perioada 01.01.2016-31.12.2016.

Art.2: Domnul Adrian Alui-Gheorghe se eliberează din funcția de director-manager al Bibliotecii Județene ”G.T. Kirileanu” Neamț.

Art.3:  (1) Se aprobă numirea temporară a doamnei Mihaela Mereuță, șef serviciu în cadrul Bibliotecii Județene ”G.T. Kirileanu” Neamț, în funcția de director-manager al Bibliotecii Județene ”G.T. Kirileanu” Neamț, până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 zile calendaristice.

(2) Pe perioada asigurării interimatului managementului, doamna Mihaela Mereuță urmează a beneficia de o remuneraţie lunară în valoare brută de 5.635 lei.

(3) În mod corespunzător, raportul de muncă al doamnei Mihaela Mereuță, șef serviciu în cadrul Bibliotecii Județene ”G.T. Kirileanu” Neamț, se suspendă pe întreaga perioadă de exercitare a mandatului de interimat.

Art.4: Direcția de management, precum și Biblioteca Județeană ”G.T. Kirileanu” Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                            SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                       Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.144

Din 12 mai 2017