ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                                                        CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Seminarul Teologic Ortodox ”Veniamin Costachi” în vederea realizării unui proiect de interes public județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 4.278/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 1.581/2017 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.278/2017 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale şi Direcției de Management, adresa nr.890/2017 a Seminarului Teologic Ortodox ”Veniamin Costachi”, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.1, alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Seminarul Teologic Ortodox ”Veniamin Costachi”, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public județean, respectiv organizarea Concursului Național „Democrație și Toleranță”, ce se va desfășura în perioada 22-27 iulie 2017, la Seminarul Teologic Ortodox ”Veniamin Costachi”, din satul Mănăstirea Neamț, comuna Vînători Neamț, județul Neamț.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 20.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Seminarul Teologic Ortodox ”Veniamin Costachi”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

      

 

                                    

                           CONTRASEMNEAZĂ:

                                                        SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                               Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.146

Din 29 mai 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 146.PDF