ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unui protocol de colaborare în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

    Având în vedere prevederile Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.8939/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.B1-1/39 și B1-1/50/2017 ale Ministerului pentru Românii de Pretutindeni;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8939/2017 al Serviciului turism, al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

                 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă protocolul de colaborare dintre Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Orașul Tîrgu Neamț, prin Consiliul Local Tîrgu Neamț, în vederea organizării taberei de la Oglinzi, județul Neamț, care se va derula în perioada 26 iunie – 31 iulie 2017 și va reuni un număr de 750 elevi și profesori, în 5 serii consecutive a câte 150 persoane, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă contribuția financiară a Județului Neamț, în vederea realizării acțiunii prevăzută  la alin. (1), în cuantum de 24.300 lei.

Art.2: Serviciul turism din cadrul Direcției proiecte și programe de dezvoltare județeană, precum și Direcția generală buget finanțe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                      Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.147

Din 29 mai 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 147.PDF