ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui teren

 în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.8.369/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 3516345 și 3516391/2017 ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8.369/2017 al Direcției de management şi al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr. 3.740/2017 a Primăriei Orașului Bicaz, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a” pct.3 și 8  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Orașului Bicaz în domeniul public al Județului Neamț a unui teren în suprafață totală de 1.169 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv un punct de lucru (stație de pompieri) al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț.

Art.2: Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                                SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                      Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.148

Din 29 mai 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 148.PDF