ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                

HOTĂRÂRE

 

privind reorganizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1.052/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.  42.672, 43.518 şi 47.987/2016 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.  1.052/2017 al Direcţiei de management şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, Hotărârea nr.67/2016 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, avizele nr. 11.662/ANPD/2016 şi 11.894/ANPD/2016 ale Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.2, lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă reorganizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, urmând ca în cadrul acestuia să funcţioneze următoarele servicii sociale:

        Centrul de Îngrijire şi Asistenţă;

        Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică;

        Locuinţa Protejată ”Acasă” Trifeşti.

Art.2: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 februarie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă, în mod corespunzător, orice dispoziţie contrară.

Art.4: Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi conducerea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu

Handicap Roman şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                CONTRASEMNEAZĂ:

                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                         Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.15

Din 31 ianuarie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 15.PDF