ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate în trafic județean

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8.995/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

   Văzând raportul de specialitate nr. 8.995/2017 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, adresa nr. 926/2017 a Autorității Rutiere Române- Agenția Teritorială Neamț, adresa nr. 79/2017 a Societății Comerciale Mega Travel S.R.L., procesul verbal nr. 8.995/2017 al Comisiei paritare pentru propuneri de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul prevederilor art.91, alin.5, lit.”a”, pct.13 și lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă atribuirea unei licenţe pentru traseul 134: Piatra-Neamț – Hoisești – Făurei(40 km), parte componentă a Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, traseu ce a făcut obiectul ședinței de atribuire desfășurată în data de 18.05.2017, operatorului de transport Societatea Comercială PATRU PLUS TRANS S.R.L.

Art.2: Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agentului economic, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                              SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                     Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.150

Din 29 mai 2017