ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unor state de funcții aferente Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii –cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, ale Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.9.032/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 18.650/2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

       Văzând raportul de specialitate comun nr. 9.032/2017 al Direcției de mangement și al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârea nr. 79/2017 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

         În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă statul de funcții aferent aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă statul de funcții al Complexului de Servicii ”Ion Creangă” Piatra Neamț, prevăzut în  anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă statul de funcții al Complexului de Servicii de Zi Piatra Neamț, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă statul de funcții al Complexului de Servicii ”Elena Doamna” Piatra Neamț, prevăzut în  anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă statul de funcții al Centrului de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilități Piatra Neamț, prevăzut în  anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă statul de funcții al Centrului Rezidențial pentru Copilul cu Dizabilități, prevăzut în  anexa nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă statul de funcții al Complexului de Servicii ”Romanița”, prevăzut în  anexa nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Se aprobă statul de funcții al Complexului de Servicii ”Familia Mea” Roman, prevăzut în  anexa nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9: Se aprobă statul de funcții al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, prevăzut în  anexa nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 iunie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică și se completează, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 186/2014 pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.202/2016 privind luarea unor măsuri referitoare la centrele rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități din subordinea Consiliului Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.12: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                         Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.151

Din 29 mai 2017

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 151.PDF