ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Ștefan cel Mare în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 9.502/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 2.662/2017 a Comunei Ștefan cel Mare;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9.502/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcției juridice și relații internaționale şi Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. „a” și „c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Ștefan cel Mare, prin Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, în vederea realizării Festivalului Județean Cultural-Artistic, Sportiv și de Evocare Istorică „ȘTEFAN, ȘTEFAN, DOMN CEL MARE” – ediția a III-a, care va avea loc în intervalul 30 iunie-2 iulie 2017, în comuna Ștefan cel Mare.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării evenimentului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 35.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Ștefan cel Mare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

   Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                    SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                     Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.153

Din 29 mai 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 153.PDF