ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.102/2016 pentru aprobarea Caietului de Sarcini privind delegarea operării depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov

 

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată;

Examinând expunerea de motive nr. 9.648/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9.648/2017 al Direcției proiecte și programe de dezvoltare județeană și Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.”d”, alin. (5) lit. ”a”, pct.13  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea și completarea anexei nr.2 – Utilaje, echipamente de transport și dotări laborator la Caietul de sarcini privind delegarea operării depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.102/2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2: Direcția proiecte și programe de dezvoltare județeană va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

          Art.3:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                           SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                         Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.154

Din 29 mai 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 154.PDF