ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene pe perioada iernii 2017-2018

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului comun nr.289/2170/2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.11.156/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 11.156/2017 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91, alin.5, lit.a, pct.12 si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor județene pentru iarna 2017-2018, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă Planul operativ de acțiune pentru iarna 2017-2018, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                       Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.156

Din 27 iunie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 156.PDF