ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Protecție împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la Cetatea Neamț”

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 10.910/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.910/2017 al Serviciului turism, Direcţiei generale buget finanțe și Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. b), alin. (5) lit. a) pct.10  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Protecție împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la Cetatea Neamț”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                       SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                    Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.157

Din 27 iunie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 157.PDF