ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                          

HOTĂRÂRE

 

privind emiterea acordului referitor la realizarea unor lucrări de interes public pe un teren aflat în proprietatea Județului Neamț

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 9.690/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 2.065/2017 a Societății Comerciale Allsys Energy S.A., depusă în numele și pentru Societatea Comercială DelGaz Grid S.A.;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9.690/2017 al Direcţiei de management și Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se emite acordul pentru realizarea lucrărilor de dezafectare a postului de transformare PTM 39 amplasat pe un teren proprietatea Județului Neamț, de către Societatea Comercială DelGaz Grid S.A..

(2) Se emite acordul pentru amplasarea unui post de transformare PTAB nou și ocuparea definitivă a unei suprafețe de teren de 23 mp proprietate a Județului Neamț, de către Societatea Comercială DelGaz Grid S.A..

(3) Planul de amplasament al posturilor de transformare de la alin.(1) și (2), precum și al suprafeței de teren de 23 mp, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1)Acordul acordat potrivit art.1, alin.(2) este valabil pe durata existenței postului de transformare PTAB.

(2) Pe intervalul de timp prevăzut la alin.(1), Societatea Comercială DelGaz Grid S.A. va beneficia de toate drepturile prevăzute de lege în ceea ce privește uzul și servitutea de trecere asupra terenului ocupat definitiv.

        Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                                       SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                    Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.158

Din 27 iunie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 158.PDF