ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei documentaţii tehnico-economice aferentă unui obiectiv de investiții de interes public județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum și ale Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

Examinând expunerea de motive nr. 11.128/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 11.128/2017 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (studiu de fezabilitate) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Construire clădire – Complex de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman”, în valoare totală de 15.982.744 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 11.773.889 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 12 luni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ:     

                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                            Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.159

Din 27 iunie 2017