ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 235/2015 privind asocierea

Judeţului Neamţ cu Fundaţia de Îngrijiri Comunitare  Piatra-Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 365/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 2/2017 a Fundaţiei de Îngrijiri Comunitare Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 365/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale şi  Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

              Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(5), lit.”a”, pct.2, alin. (6) lit. ”a” şi  ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 235/2015 privind asocierea Judeţului Neamţ cu Fundaţia de Îngrijiri Comunitare Piatra-Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes judeţean, acesta urmând a avea următorul conţinut:

”(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului de interes judeţean de la alin.(1), în cuantum de 1.779 lei/lună, începând cu data de 01.02.2017 până la data de 17.06.2017”.

Art.2: Se modifică acordul de asociere, anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 235/2015 privind asocierea Judeţului Neamţ cu Fundaţia de Îngrijiri Comunitare Piatra-Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes judeţean, după cum urmează:

a)     Punctul 3.1 al art. III- ”Durata asocierii” va avea următorul conţinut:

          ”3.1 Acordul de asociere intră în vigoare după semnarea de către ambele părţi şi produce efecte până la data de 31.07.2017”;

            b) Litera ”a” a punctului 4.1- ”Drepturile şi obligaţiile Consiliului Judeţean Neamţ” al art. IV- ”Drepturile şi obligaţiile asociaţilor” va avea următorul conţinut:

”a. să aloce lunar suma de 1.779 lei/lună în vederea asigurării drepturilor salariale pentru un post de kinetoterapeut”.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 februarie 2017.

(2) Direcţia generală buget finanţe şi Direcţia de management vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional la acordul de asociere.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

            Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                                        SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.16

Din 31 ianuarie 2017