ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                  

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unui mandat special

      

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 10.385/2017 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 15.106/2017 a Companiei Județene Apa Serv SA;

Văzând raportul de specialitate nr. 10.385/2017 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, Hotărârile Consiliului local al Municipiului Piatra Neamț nr.312/2013 și 320/2014, Hotărârea Consiliului local al Comunei Grumăzești nr.12/2012, Hotărârea Consiliului local al Comunei Brusturi nr.29/2011, Hotărârea Consiliului local al Comunei Ruginoasa nr.14/2009, Hotărârea Consiliului local al Comunei Urecheni nr.23/2013, Hotărârea Consiliului local al Comunei Bodești nr.9/2013, Hotărârea Consiliului local al Comunei Bîra nr.38/2011, Hotărârea Consiliului local al Comunei Dobreni nr.56/2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(2), lit.„d” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă mandat special persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Județene APA SERV S.A. în vederea majorării capitalului social, după cum urmează:

        Consiliul local al Municipiului Piatra Neamț prin aport în natură în valoare de 369.078 lei;

        Consiliul local al Comunei Grumăzești prin aport în numerar în valoare de 1.000 lei;

        Consiliul local al Comunei Brusturi prin aport în numerar în valoare de 200 lei;

        Consiliul local al Comunei Ruginoasa prin aport în numerar în valoare de 1.000 lei;

        Consiliul local al Comunei Urecheni prin aport în numerar în valoare de 500 lei;

        Consiliul local al Comunei Bodești prin aport în numerar în valoare de 1.000 lei;

        Consiliul local al Comunei Bîra prin aport în numerar în valoare de 1.000 lei;

        Consiliul local al Comunei Dobreni prin aport în numerar în valoare de 1.000 lei.

Art.2: Reprezentanții Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Companiei Județene Apa Serv SA. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și vor informa lunar Consiliul Județean Neamț asupra stadiului îndeplinirii formalităților legale ce derivă din aceasta.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                       SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                   Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.160

Din 27 iunie 2017