ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea unor state de funcții aferente Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, ale Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.10.699/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 21.583/2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

       Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.699/2017 al Direcției de management și al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârea nr. 79/2017 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

             Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

         În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se rectifică statul de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, respectiv nr.crt.112 din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 151/2017 privind aprobarea unor state de funcții aferente Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, urmând a se citi  ”inspector, clasa I, grad profesional asistent, studii superioare” în loc de ”inspector, clasa I, grad profesional superior, studii superioare”.

Art.2: Se aprobă modificarea statului de funcții aferent aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ – anexa nr.2.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare, acesta urmând a avea forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă modificarea statului de funcții al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni – anexa 4b la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.202/2016, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării postului vacant de psiholog specialist, studii superioare, nr.crt.7 din cadrul Biroului de îngrijire și asistență, în psiholog practicant, studii superioare.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 iulie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.162

Din 27 iunie 2017

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 162.PDF