ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;

Examinând expunerea de motive nr. 10.755/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 12.330, 13.349 și 15.616/2017 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

          Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.755/2017 al Direcției de Management şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra- Neamţ nr. 22 și 47/2017, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică organigrama și statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 69/2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

            Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                       Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.163

Din 27 iunie 2017

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 163.PDF