ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil

 în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.11.222/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 3.516.391/2017 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.11.222/2017 al Direcției de management şi al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr. 2.959/2017 a primarului comunei Poiana Teiului, adresa nr. 3.517.840/2017 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a” pct.3 și 8  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Comunei Poiana Teiului în domeniul public al Județului Neamț a unui bun imobil – clădire și teren în suprafață totală de 911 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unui punct de lucru – stație de pompieri – al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț.

Art.2: Direcţia de management și Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                              SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                  Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.164

Din 27 iunie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 164.PDF