ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Culturală Star Piatra-Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.9704/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.18 și 18/2/2017 ale Asociației Culturale Star Piatra-Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9704/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcției de management şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Asociația Culturală Star Piatra-Neamț, în vederea realizării proiectului Festivalul Internațional de Muzică ”Volare”, ediția a VIII-a, ce se va desfășura în municipiul Piatra Neamț, în perioada 23 – 28 august 2017.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 30.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

                   CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                       Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.166

Din 27 iunie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 166.PDF