ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Războieni în vederea finanțării unei acțiuni

 de interes public județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.9953/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 2831/2017 a primarului Comunei Războieni;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9953/2017 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Management şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit.”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Războieni, prin Consiliul Local al Comunei Războieni, în vederea finanțării și organizării în comun a manifestării SĂRBĂTOAREA RĂZBOIENILOR”, care se va desfăşura în comuna Războieni, în perioada 29-30 iulie 2017.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării evenimentului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 40.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Războieni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

     

 

 

                                              

                                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                          SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                      Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.167

Din 27 iunie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 167.PDF