ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                                  

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.275/2015 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de transport din parcul auto al Consiliului Judeţean Neamţ și instituțiilor din subordinea acestuia

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, modificată și completată prin Legea nr.258/2015;

Examinând expunerea de motive nr. 10.948/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.948/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcției juridice și relații internaționale și Direcției logistică, protocol și întreținere, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean

Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă consumul de combustibil lunar pentru autoturismele care deservesc activitatea proprie a Consiliului Județean Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (2) În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.275/2015 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de transport din parcul auto al Consiliului Judeţean Neamţ și instituțiilor din subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe și Direcția logistică, protocol și întreținere vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

      CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                   Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.168

Din 27 iunie 2017

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 168.PDF