ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind participarea Consiliului Judeţean Neamţ la Târgul de Turism al României din perioada 16-19 februarie 2017

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.911/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 911/2017 al Serviciului Turism şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit.„b”, alin.5, lit.„a”, pct.4 şi 10 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Neamţ la Târgul de Turism al României ce urmează a se desfăşura în perioada 16-19 februarie 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Serviciul Turism va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

     

                                               

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ:

                           SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                       Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.17

Din 31 ianuarie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 17.PDF