ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 110/2017 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2018

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 9.406/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 1175/2017 a Complexului Muzeal Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate  nr. 9.406/2017 al Direcţiei Generale Buget Finanţe precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea și completarea anexei nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.110/2017 – Taxe privind vizitarea muzeelor şi caselor memoriale din structura Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi tarife pentru materiale de promovare a turismului în Judeţul Neamţ, aceasta urmând a avea conținutul prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

 

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ:

                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI

                            Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.170

Din 27 iunie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 170.PDF