ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Programului de Dezvoltare Județeană 2017-2020

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 11.000/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

          Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.000/2017 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției Juridice și Relații Internaționale, Direcției Investiții, Transporturi și Infrastructură Județeană și Serviciului Turism, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.b) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă Programul de Dezvoltare Județeană 2017-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Programul aprobat potrivit alin.(1) completează, în mod corespunzător, Strategia de Dezvoltare a Județului Neamț – perioadă de programare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 99/2015.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

                

CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                         Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.174

Din 27 iunie 2017

                                 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 174.PDF