ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.258/2016  pentru luarea unor măsuri privitoare la Societatea Comercială Troleibuzul S.A

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Examinând expunerea de motive nr.10.859/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.2.675/2017 a Societății Comerciale Troleibuzul SA;

Văzând raportul de specialitate nr. 10.859/2017 al Direcției juridice și relații internaționale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum și rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr.11784/2017 al comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă Lista persoanelor din rândul cărora vor fi desemnați administratorii provizorii de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale Troleibuzul S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      (2) În mod corespunzător, se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.258/2016 pentru luarea unor măsuri privitoare la Societatea Comercială Troleibuzul S.A, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

         

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

                    CONTRASEMNEAZĂ:

                                                SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                          Daniela  SOROCEANU  

Piatra Neamț

Nr.176

Din 27 iunie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 176.PDF