ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                        

HOTĂRÂRE

 

privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Troleibuzul S.A.

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Examinând expunerea de motive nr. 10.187/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.2.675/2017 a Societății Comerciale Troleibuzul SA și nr. 460/2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS”;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.187/2017 al Direcției Juridice și Relații Internaționale și Direcției de Management, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum și rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr.11785/2017 al comisiei de validare;

    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(2), lit.„d” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Troleibuzul SA, pentru un mandat de 4 ani, respectiv intervalul 2017-2021.

Art.2:  Selecția candidaților se va face de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii se contractează de Consiliul Județean Neamț, cu luarea în considerare a criteriilor prevăzute de art.10 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, dar fără a se limita la acestea.

(2) Criteriile de selecție a administratorilor vor fi stabilite de expertul independent prevăzut la alin.(1), având în vedere specificul și complexitatea activității agentului economic, precum și cerințele prevăzute în scrisoarea de așteptări.

(3) Costurile procedurii de selecție a expertului independent vor fi suportate de Consiliul Județean Neamț, în calitatea acestuia de autoritate publică tutelară.

Art.3: (1) Se aprobă componența comisiei de selecție a administratorilor, după cum urmează:

1.     Veronica Vasiliu, președinte;

2.     Ana-Maria Sandu, membru;

3.     Maria-Cătălina Grăpinoiu, membru.

(2) Atribuțiile comisiei desemnate potrivit alin.(1) sunt următoarele:

a. realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă;

b. face propuneri în vederea numirii în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

c. se consultă îndeaproape cu expertul independent selectat;

d. coordonează activitățile care stau la baza elaborării listei lungi de candidați;

e. elaborează proiectul matricei profilului Consiliului de Administrație;

f. solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii din lista lungă, cu asistența expertului independent;

g. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația specifică.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituțiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

        

 

 

                                                    

   CONTRASEMNEAZĂ:

                             SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.177

Din 27 iunie 2017