ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 72/2015 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare a deșeurilor la depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

       Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu precum și ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

Examinând expunerea de motive nr. 12.342/2017 a domnului Ionel Arsene preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.638/2017 a Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.342/2017 al Direcției proiecte și programe de dezvoltare județeană și al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

                 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”d”, alin. (5) lit. ”a”, pct.13  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 72/2015 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare a deșeurilor la depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov, cu modificările ulterioare, în sensul aprobării unui tarif de 59,20 lei/tonă inclusiv T.V.A., valabil începând cu data de 1 iulie 2017, conform fișei de fundamentare, anexă la prezenta hotărâre.

           Art.2: Direcția proiecte și programe de dezvoltare județeană precum și Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                      Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.178

Din 21 iulie 2017

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 178.PDF