ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Societatea Română de Televiziune- TVR

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.004/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 134.714/2017 a Societății Române de Televiziune- TVR;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.004/2017 al Direcţiei generale buget, finanţe, Direcţiei juridice și relaţii internaţionale şi al Serviciului Turism, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Societatea Română de Televiziune- TVR, în vederea promovării potențialului turistic, istoric și cultural al județului Neamț, a mediatizării intențiilor autorităților locale cu privire la dezvoltarea zonei, precum și a figurilor emblematice și a oamenilor care au contribuții importante în comunitate în cadrul emisiunii ”Pulsul Zilei” ce se va realiza în județul Neamț, în perioada 24-28 iulie 2017.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării asocierii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 10.700 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale și Serviciul Turism vor lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

                                       

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                         SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                 Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.179

Din 21 iulie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 179.PDF