ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

pentru luarea unor măsuri privind patrimoniul Judeţului Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.959/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 959/2017 al Direcţiei de management, al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ”, art. 97 şi ale art.123, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă înscrierea în inventarul domeniului privat al Judeţului Neamţ a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă darea în administrarea simplă a Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ a bunurilor prevăzute la art.1.

(2) Administratorul prevăzut la alin.(1) va beneficia de dreptul de utilizare a bunurilor, conform destinaţiei acestora.

Art.3: Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ:

                             SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                            Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.18

Din 31 ianuarie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 18.PDF