ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea și completarea Strategiei de dezvoltare a Județului Neamț – perioadă de programare 2014-2020

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 13.430/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 13.430/2017 al Serviciului Programe Europene, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.3, lit. „d” şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

                                                                        HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se  aprobă modificarea și completarea Strategiei de dezvoltare a Județului Neamț- perioadă de programare 2014-2020 – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.99/2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția proiecte și programe de dezvoltare județeană va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

                                                                                             

               

 

 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                     Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.180

Din 21 iulie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 180.PDF