ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                    

HOTĂRÂRE

 

privind atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate în trafic județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.006/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.1.890/2017 a operatorului de transport Societatea Comercială Pristyl S.R.L.;

Văzând raportul de specialitate nr. 13.006/2017 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.”c”, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate în trafic județean Societății Comerciale Pristyl S.R.L., pentru traseul cod 101: Roman- Girov- Piatra Neamț din cadrul Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 1.01.2014- 30.06.2019.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, punctul 80 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 223/2013- Lista operatorilor de transport câștigători cărora li se vor elibera licențe de traseu.

Art.2: Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agenţilor economici, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

                                                                              

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                          SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                          Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.182

Din 21 iulie 2017