ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                         

HOTĂRÂRE

 

privind rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 169/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.309/2016  privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2017

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 13.507/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate  nr. 13.507/2017 al Direcţiei juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se rectifică art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.309/2016  privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2017, urmând ca în loc de ”… anexei nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.110/2017 – Taxe privind vizitarea muzeelor şi caselor memoriale din structura Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi tarife pentru materiale de promovare a turismului în Judeţul Neamţ”, să se citeascăanexei nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.309/2016Taxe privind vizitarea muzeelor şi caselor memoriale din structura Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi tarife pentru materiale de promovare a turismului în Judeţul Neamţ…”.

        Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

                                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                        SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                     Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.184

Din 21 iulie 2017