ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2017

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 19, alin.(2) al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.492/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 13.492/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2017, conform anexei nr.1.

Art.2: Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală din bugetul local, pe anul 2017, conform anexei nr. 2.

Art.3: Se modifică art. 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 107/2017 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2017, acesta urmând a avea conținutul:

„Art.6: Se aprobă utilizarea excedentului bugetar înregistrat la finele anului 2016, după cum urmează:

  40.770 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;

  1.000 mii lei pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare.”

Art.4: (1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1 și 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 107/2017 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2017.

Art.5: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ:                         

                                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                  Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.185

Din 21 iulie  2017