ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

privind încetarea de drept a mandatului unui consilier judeţean

 

      Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

   Examinând expunerea de motive nr. 13.720/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în urma decesului domnului Gabriel-Dan Pavăl;

  Văzând referatul constatator nr. 13.720/2017, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Ia act de încetarea de drept, urmare a decesului, a mandatului de consilier judeţean al domnului Gabriel-Dan PAVĂL.

(2) Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la alin.(1).

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:                        

                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                           Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.186

Din 31 iulie 2017