ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unui protocol de colaborare cu Ministerul Turismului

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.11.481/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza propunerii transmise de Ministerul Turismului;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.481/2017 al Serviciului turism, al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă protocolul de colaborare dintre Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț și Ministerul Turismului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește domnul Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, să semneze în numele Județului Neamț, protocolul de colaborare prevăzut la alin.(1).

Art.2: Serviciul turism din cadrul Direcției proiecte și programe de dezvoltare județeană, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                      Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.190

Din 31 iulie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 190.PDF