ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                  

HOTĂRÂRE

 

privind revocarea dreptului de folosință gratuită, pe perioadă determinată, constituit în favoarea Protopopiatului Piatra-Neamț pentru un teren aflat în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.12.416/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 1.001/2017 a Protopopiatului        Piatra-Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.12.416/2017 al Direcției de management şi al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se revocă dreptul de folosință gratuită, pe perioadă determinată, constituit în favoarea Protopopiatului Piatra-Neamț, pentru o suprafață de teren de 2.000 m.p., având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.

Art.2: Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                               SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                   Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.191

Din 31 iulie 2017

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 191.PDF