ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil

din proprietatea Comunei Alexandru cel Bun în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.12.866/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 8.204/2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.12.866/2017 al Direcției de management şi al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr. 4.045/2017 a Primăriei Comunei Alexandru cel Bun, adresa nr. 673/2017 a Școlii Gimnaziale Vaduri, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a” pct.2  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Comunei Alexandru cel Bun în domeniul public al Județului Neamț a unui bun imobil – clădire și teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea amenajării unui Centru de Integrare și Terapie Ocupațională și/sau Centru de Pregătire pentru Viața Independentă care să ofere servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

Art.2: Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                      Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț   

Nr.193

Din 31 iulie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 193.PDF