ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

 

privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor spații aflate în proprietatea Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 10.870/2017 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării nr.9/2017 a Organizației Pensionarilor din Județul Neamț – Filiala Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.870/2017 al Direcției de management și al Direcției juridice și relații internaționale, adresa FN/2017 a Fundației de Îngrijiri Comunitare Piatra Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.”c”, precum și ale art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se revocă darea în administrare către Fundația de Îngrijiri Comunitare Piatra Neamț a două spații situate în municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.23, clădirea C2 (corp B), având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând ca acestea să fie preluate în administrarea directă a Consiliului Județean Neamț.

Art.2: Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, începând cu data de 01.08.2017 până la data de 31.12.2020,  a spațiilor prevăzute la art.1, identificate conform anexei la prezenta hotărâre, către Organizația Pensionarilor din Județul Neamț – Filiala Piatra Neamț.

Art.3: Direcția de management și Direcția juridică și relații internaționale vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.4: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREȘEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                    Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.194

Din 31 iulie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 194.PDF