ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                          

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România

    Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.13.035/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adreselor nr.568 și 1.477/2017 ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului;

Văzând raportul de specialitate comun nr.13.035/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, Direcției investiții, transporturi și infrastructură județeană și Direcției arhitect șef, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. b) și ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă acordarea din bugetul Județului Neamț a sumei de 100.000 lei ca sprijin financiar pentru unele unități de cult din județul Neamț, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, după cum urmează:

– suma de 50.000 lei Parohiei Ion Creangă, comuna Ion Creangă, județul Neamț, în vederea construirii unui lăcaș de cult în satul Muncelu, comuna Ion Creangă, județul Neamț;

– suma de 50.000 lei Mănăstirii Giurgeni, comuna Valea Ursului, județul Neamț, pentru continuarea lucrărilor de construire la chilii mănăstirești P+2E.

 (2) Sumele acordate potrivit alin.(1) vor fi justificate în conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe, Direcția investiții, transporturi și infrastructură județeană și Direcția arhitect șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                           SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                        Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.195

Din 31 iulie 2017