ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

 

privind darea în administrarea Bibliotecii Județene ”G.T. Kirileanu” Neamț a unor imobile aparținând domeniului public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.123/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.123/2017 al Direcției de management şi al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr. 990/2017 a Bibliotecii Județene ”G.T. Kirileanu” Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, ale alin. (5) lit. ”a” pct. 1 și 4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă darea în administrare către Biblioteca Județeană ”G.T. Kirileanu” Neamț a unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioada existenței respectivei instituții de cultură.

Art.2: Direcţia de management și Biblioteca Județeană ”G.T. Kirileanu” Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                    Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.198

Din 31 iulie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 198.PDF