ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                          

HOTĂRÂRE

 

privind emiterea acordului de realizare a unor lucrări aferente unei clădiri proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 12.723/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Fundației de Îngrijiri Comunitare Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.723/2017 al Direcției de management şi Direcţiei juridice și relaţii internaţionale,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. (c) și alin. (5), lit. ”a”, pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se emite acordul privind realizarea unor lucrări de construire – montarea unei firme luminoase, la imobilul proprietatea Judeţului Neamţ, situat în municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.23, pe exteriorul corpului de clădire C2 (Casa medicului – corp B).

(2) Detaliile privind firma luminoasă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Acordul prevăzut de art.1 se emite numai sub condiţia obţinerii de către Fundația de Îngrijiri Comunitare Piatra Neamţ a tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea executării lucrărilor, în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț şi Fundația de Îngrijiri Comunitare Piatra Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ:

                              SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                  Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.199

Din 31 iulie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 199.PDF