ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ

 

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.618/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

    Văzând raportul de specialitate nr. 618/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

        În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă utilizarea sumei de 10.000.000 lei, provenită din excedentul bugetului local al Judeţului Neamţ pe anul 2016, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2017.

Art.2: Se aprobă utilizarea sumei de 5.000.000 lei, provenită din excedentul bugetului local al Judeţului Neamţ pe anul 2016, pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare pe anul 2017.

 Art.3: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

   Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

        Contrasemnează:

                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                          Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr. 2

Din 17 ianuarie 2017