ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                    

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016;

Examinând expunerea de motive nr. 444/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită la solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”;

Văzând raportul de specialitate nr. 444/2017 al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(2), lit.„d” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” să exercite, în numele şi pe seama Judeţului Neamţ, atribuţiile ce revin acestuia în calitate de autoritate publică tutelară pentru Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

                                                                   

 

  CONTRASEMNEAZĂ:

                                SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                         Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.20

Din 31 ianuarie 2017