ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Bicaz în vederea organizării

Zilei Marinei Române

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.12.877/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.7.114/2017 a Primarului Oraşului Bicaz;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.877/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcției de management şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Oraşul Bicaz, prin Consiliul Local al Oraşului Bicaz, în vederea organizării Zilei Marinei Române,  ce va avea loc în data de 15 august 2017.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 30.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

                   CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.200

Din 31 iulie 2017

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 200.PDF